Smlouvy

Jméno:.............................

r.č. ................................

Trvale bytem:.....................................

...................................................................

(dále jen "táborový vedoucí")

a

CrossAir,Z.S.

Vendelína Opatrného 318

Týniště nad Orlicí

Zastoupená Jaroslavem Hejnou

(dále jen "provozovatel")

Níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tuto

DOHODU O VÝKONU FUNKCE TÁBOROVÉHO VEDOUCÍHO

I. Základní informace

1.1. Táborový vedoucí se zavazuje vykonávat funkci táborového vedoucího v době od 8.7.2021 do 19.7.2021.

1.2. Výkon této funkce nezakládá táborovému vedoucímu nárok na finanční odměnu. Táborovému vedoucímu však bude poskytnuto ubytování, strava a proplaceno jízdné.

II. Práva a povinnosti

2.1. Táborový pracovník se zavazuje vykonávat svou funkci svědomitě, dle pokynů provozovatele a v souladu s právními předpisy a souvisejícími předpisy, které se budou vztahovat na danou činnost.

2.2. Táborový vedoucí vykonává svou práci nepřetržitě, a to jak samotným výkonem této práce, tak i připraveností k tomuto výkonu.

2.3. Táborový vedoucí neopustí svévolně tábor. Zároveň nesmí užívat omamné a alkoholické látky a jiným chováním narušovat mravní výchovu mládeže.

2.4. Táborový vedoucí odpovídá za škodu, způsobenou jeho nedbalostí.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Provozovatel má právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Táborový vedoucí má právo od smlouvy odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která by mohla provozovateli způsobit škodu (tj. pozdě). V případě, že vznikne jedné ze stran škoda v souvislosti s odstoupení druhé strany, je první strana povinna tuto škodu přiměřeně odčinit.

3.2. Provozovatel dále může tuto dohodu okamžitě zrušit, jestliže nebude táborový vedoucí plnit práva a povinnosti, uvedené v čl. II. V takovém případě má provozovatel právo na náhradu nákladů, vynaložených na ubytování, stravu a jízdné.

3.3. Změna práv a povinností, uvedených v této dohodě, je možná pouze formou písemného dodatku.

3.4. Podpisem této smlouvy strany stvrzují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, porozuměly jejímu obsahu, a podpisem vyjadřují svou vážnou a pravou vůli.

V Týništi nad Orlicí  dne .......................


Vedoucí: ...................................                                                  Hlavní vedoucí: Jaroslav Hejna

(táborový vedoucí)                                                                                  (provozovatel)

Dohoda o provedení práce

Název: CrossAir,Z.S

Sídlo: Týniště nad Orlicí

V.Opatrného318

IČ: 05557844

("Zaměstnavatel")

a

Jméno:

Bydliště:

Datum narození

("Zaměstnanec")

uzavírají tuto dohodu:

  • Zaměstnanec se zavazuje, že na základě této dohody bude [výstižný popis práce].
  • Za řádně provedenou práci odpovídající sjednaným podmínkám vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci odměnu ve výši ..................... Kč za hodinu, která bude vyplácena na účet určený zaměstnancem ve výplatním termínu zaměstnavatele.
  • Počet hodin činí: [..............................................●maximálně 300 v kalendářním roce].
  • Místem provedení práce je [.................................................................................]
  • Při své práci bude zaměstnanec dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vnitřní předpisy Zaměstnavatele, s nimiž bude seznámen.
  • Tuto dohodu je možné ukončit výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná již dnem, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
  • Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden převzal zaměstnavatel a druhé zaměstnanec.

V ........................................ dne ....................

_________________________                                      ____________________________

Byl jsme seznámen s řadem CrossAir,Z.S. A strukturou BOZP. Pně chápu jak se chovat s dětmi čemu se vyvarovat při: slaňování, pobytu v základně i mimo ní, koupaní,  raftum, při dopravě auty, chůzi po veřejných komunikacích, při airsoftu.  S tím souhlasím a přikládam jméno a podpis a datum.